Search
Generic filters
Exact matches only

Trojkolka SPYDER, kto ju vlastne môže riadiť?

0
0
4 roky ago

Trojkolka Can-Am SPYDER, kto ju vlastne môže riadiť?
Ako to teda vlastne je s vodičským oprávnením?
Aký je názor zástupcu importéra trojkoliek Spyder?

Zmena v kategóriách a oprávneniach VP po 18.1.2013  – dopad na majiteľov motorových trojkoliek
Citujeme: Zákon č. 144/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Novela“) bol prijatý z dôvodu potreby transpozície smernice EP a Rady 2006/126/ES z 20. 12. 2006 o vodičských preukazoch do slovenského právneho poriadku.

Pôvodná právna úprava účinná do 18. 01. 2013 rozlišovala vozidlá skupiny AM, A1, A, B1.

Do skupiny motorových vozidiel AM patrili i trojkolesové vozidlá s motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora, najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

Do skupiny motorových vozidiel A1 patrili motorové vozidlá skupiny A s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW.

Do podskupiny motorových vozidiel B1 patrili motorové vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je vyššia ako 45 km.h-1.

Na Spyder do r. 2013 stačila sk. B
V súlade s právnou úpravou účinnou do 18. 01. 2013 oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B oprávňovalo viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a podskupiny B1.Zákon tak nerozlišoval trojkolky podľa výkonu do 15k W a nad 15k W a vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa vzťahovalo aj na trojkolky, ktorých konštrukčná rýchlosť nepresiahla 45 km.h-1.

2 druhy trojkoliek!
Novela zaviedla zmeny v kategorizácii vozidiel. Po novom rozlišuje 2 druhy trojkoliek:
1. motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW – podľa Novely patria do skupiny motorových vozidiel A1;
2. motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých výkon presahuje 15 kW – podľa Novely patria do skupiny motorových vozidiel A.

Zmena kategorizácie vozidiel nadobudla účinnosť dňa 19. 01. 2 013. V súlade s prechodnými ustanoveniami k úpravám účinným od 19. 01. 2013 upravenými v ustanovení § 143b Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov vodičské oprávnenia udelené pred 19. 01. 2013 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu a oprávňujú na vedenie skupín motorových vozidiel podľa tohto zákona tak, že doterajšie vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B, B1 a AM.
Keďže po prijatí Novely bola trojkolka (vozidlo s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45km.h-1, ktorej výkon presahuje 15kW) zaradená do skupiny motorových vozidiel A, vodičské oprávnenie skupiny B sa na túto skupinu motorových vozidiel nevzťahuje a vlastník trojkolky potrebuje na jej vedenie vodičské oprávnenie skupiny A.

Zákon v prechodných ustanoveniach nerieši otázku platnosti vodičského oprávnenia skupiny B aj na kategóriu A resp. A1 v prípade ak je držiteľ majiteľom vozidla, ktoré je po novom vozidlo spadajúce do kategórie A, prípadne A1. Čiastočne sa zákonodarca snažil dodatočne riešiť kategóriu vozidiel A1, kedy opätovne novelizoval zákon o cestnej premávke zákonom č. 98/2013 Z.z.

Zákon č. 98/2013 Z. z. zo dňa 26. 03. 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviedol zmenu v súvislosti s vodičským oprávnením skupiny B, kedy po novom toto oprávnenie po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území SR. Tento Zákon nadobudol účinnosť 01. 05. 2013.
To znamená, že držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B môže po dvoch rokoch od jeho udelenia viesť motorové vozidlo skupiny A1 na území Slovenskej republiky (teda aj trojkolku, ktorej výkon nepresahuje 15 kW za predpokladu, že má automatickú prevodovku).

Klienti, ktorí si kúpili akúkoľvek trojkolku a teda aj CAN-AM SPYDER (za predpokladu, že ide o trojkolku s výkonom presahujúcim 15 kW a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1) pred účinnosťou tohto zákona a po novom nespĺňajú požiadavku držiteľov vodičského oprávnenia skupiny A, nemajú vodičské oprávnenie na nej jazdiť.

Je potrebné konštatovať: K prijatiu Novely došlo z dôvodov zmeny legislatívy na európskej úrovni, a to práve uvedenou smernicou EP a Rady č. 2006/126/ES zo dňa 20.12.2006. Smernica je normatívny akt EÚ adresovaný členským štátom a záväzný pre členské štáty vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť. Spôsob, akým sa jednotlivé členské štáty rozhodnú transponovať smernicu do svojich právnych poriadkov je už ponechaný na legislatívnych orgánoch jednotlivých členských štátov.

Niektoré členské štáty ako napr. Rakúsko, Česká Republika, Taliansko, Slovinsko, Nemecko, Francúzsko a.i. využili článok 6 bod 3 písm. a) vyššie uvedenej smernice, podľa ktorého členské štáty môžu na vedenie vozidiel na svojom území uznať túto rovnocennosť:
„Motorové trojkolky na základe  vodičského preukazu skupiny B pre motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15kW za predpokladu, že držiteľ vodičského preukazu skupiny B má najmenej 21 rokov“.

Uznanie tejto rovnocennosti je tak ponechané na úvahe zákonodarcu každého členského štátu. Naša súčasná právna úprava to v zákone nezohľadnila, nie je ale vylúčené, že zákonodarca zmení právnu úpravu novelou a využije možnosť uvedenú v smernici – uznať vodičské oprávnenie skupiny B pre motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW za predpokladu súčasného splnenia vekového limitu držiteľa.

REKAPITULÁCIA:
Od 19. 1. 2013 je potrebné na motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1 je potrebné vodičské oprávnenie sk.A

Čo by pomohlo užívateľom, súčasným a/alebo budúcim majiteľom trojkoliek?
a. Uznanie rovnosti skupín (vedenie trojkolky s VP sk.B + vek 21 rokov a vyšší) – je možné dosiahnuť novelou zákona.
b. Zaradením motorových trojkoliek do inej kategórie vozidiel (mimo sk. A)
c. Zabezpečením prítomnosti motorových trojkoliek v autoškolách pri výcviku žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia sk. A.

Hovorí Peter Kvasňovský – zástupca dovozcu BRP produktov pre SR:
„V súčasnosti žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia pre sk. A, majú na území SR minimálnu možnosť (môžeme hovoriť o takmer nulovej možnosti) absolvovať výcvik pre túto skupinu na motorových trojkolkách, nakoľko ten sa vykonáva tradične na klasických jedno-stopých vozidlách – motocykloch.
Z môjho pohľadu sú teda dotknuté najmä menšiny zahŕňajúce osoby napríklad so zdravotným postihnutím alebo iným pohybovým obmedzením (najčastejšie po rôznych úrazoch dolných a horných končatín), ktoré nedokážu takýto výcvik absolvovať z dôvodu zníženej schopnosti udržať stabilitu počas jazdy. Ďalej sú to osoby, ktoré majú strach z vedenia jedno-stopých vozidiel – klasických motoriek (obava z pádu, nižšia stabilita, vyššia nehodovosť v porovnaní s trojkolkami),  trojkolka vďaka svojej zvýšenej stabilite a bezpečnosti bola pre tieto osoby vhodnou alternatívou ako si vychutnať pocit jazdy s výhodou motocykla (otvorený priestor) ale s omnoho vyššou bezpečnosťou a stabilitou. No a netreba samozrejme zabudnúť na súčasných majiteľov motorových trojkoliek, medzi ktorými sa nájdu takí, ktorí nie sú držiteľmi VP sk. A  a dnes nemôžu svoje stroje riadne užívať a samozrejme narážajú na problém s absenciou motorových trojkoliek v autoškolách.
Dovolím si uviesť, že všeobecne motorová trojkolka má bližšie k autu ako k motorke čo sa týka jazdy ale aj bezpečnosti. Napríklad taký CAN-AM SPYDER už v základnej výbave obsahuje systémy, ktoré môžeme nájsť v moderných autách ako ABS, ESP + celý súbor stabilizačných prvkov zaisťujúcich bezpečnosť posádky počas jazdy ale hlavne má 3 oporné body (3 kolesá). Spôsob a technika prejazdu zákrutami je takmer totožná s autom s jedným rozdielom, že v aute máte volant a na trojkolke riadidlá. A to nehovorím o štatistikách nehodovosti trojkoliek, ktoré sú minimálne. Trochu iný pohľad – porovnanie s jazdou na motorke – tak ako je uvedené vyššie, trojkolka je veľmi špecifický stroj ako z hľadiska konštrukčného tak aj spôsobu jazdy a preto je nešťastné zlučovať ju do jednej kategórie z klasickými motorkami a zrejme aj samotní motorkári a trojkolkári budú súhlasiť, že spôsob jazdy je totálne odlišný… Osobne vlastním VP pre skupinu A aj B a naozaj si neviem predstaviť (za predpokladu, že by sa podarilo dosiahnuť prítomnosť motorových trojkoliek v autoškolách pri výcviku žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia sk. A), že výcvik absolvujú žiadatelia na trojkolke (keďže je to sk. A) ale kúpia si a budú jazdiť na motorke na ktorej sa nenaučili ani základy jazdy. To môže mať ďaleko horšie následky pre spoločnosť ako nechať jazdiť majiteľov VP sk. B na motorových trojkolkách…

 Preto nevidím dôvod, prečo by nemohla byť uznaná rovnosť skupín tak, ako sa to udialo v niektorých členských krajinách EÚ a z osobného hľadiska to momentálne považujem za najvhodnejšie riešenie“.

Zdroj: https://motocykel.sk/trojkolka-spyder-kto-ju-vlastne-moze-riadit/

0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk Slovak
X